Smart Area
logo

โปรดกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน


หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome

Smart-Area by DLiCT bkn.go.th (2021)